Vedtekter

Vedtekter for Hospice Stabekks Venner (HSV)

Vedtatt på konstituerende generalforsamling (årsmøte) den 28. august 2008.

§ 1 Formål

Foreningen har til formål å sikre at Hospice Stabekk forblir et selvstendig tilbud til både alvorlig syke og/eller døende i Bærum, samt deres pårørende. Dagens kvalitetsnivå er et minimum for fremtidig drift. Foreningens arbeid skal skje i samsvar og samråd med tjenesteleder ved Hospice Stabekk.

§ 2 Medlemskap

Alle som støtter foreningens formål og vedtekter kan være medlem. Kontingent fastsettes av årsmøtet og betales innen 1. juni. Medlemmer som skylder kontingent og som etter oppfordring ikke betaler, kan strykes som medlem.

§ 3 Styret

Styret består av leder, fire styremedlemmer og to vararepresentanter. Ett styremedlem skal ha tilknytning til Hospice Stabekk. Styret velger kasserer, nestleder og sekretær internt.

Styret skal:

  • Lede foreningen i samsvar med vedtektene.
  • Legge til rette for de saker som skal behandles av årsmøtet, og sørge for at alle vedtak blir gjennomført.
  • Arrangere møter og andre aktiviteter for medlemmene.
  • Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Vararepresentantene innkalles alltid til styremøtene. Styrets leder er foreningens møteleder.

§ 4 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Det holdes i mai måned, og innkalles med 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller etter krav fra minst halvparten av medlemmene og innkalles med samme frist. Innkalling skal skje skriftlig til alle medlemmer.

Årsmøtet skal:

  • Behandle innkalling og saksliste, styrets beretning og foreningens reviderte regnskap og eventuelle innkommende forslag. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret før 1. april.
  • Foreta valg av leder, styremedlemmer, vararepresentanter og revisor. Styremedlemmene velges for to år, slik at to velges hvert år. To vararepresentanter og revisor velges for ett år.
  • Velge valgkomité på tre personer for to år av gangen. Bare ett komitémedlem er på valg hvert år.
  • Valg av leder skal foretas skriftlig. Alle valg og vedtak under denne paragrafen krever vanlig flertall av de fremmøttes stemmer for å bli vedtatt. Blanke stemmer regnes alltid som ikke avgitt.

§ 5 Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer kan bare behandles på årsmøtet. Forslag til endringer må være innsendt innen 1. april. Vedtak om endringer krever 2/3 flertall av de  fremmøttes stemmer.

§ 6 Signatur

Styrets leder har signaturrett. Ved leders fravær, overtar kasserer denne retten.

§ 7 Oppløsning

Forslag om oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøtet og vedtas på det etterfølgende ordinære årsmøte.

Forslag om oppløsning må være styret i hende innen 1. april. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall, medlemmer som ikke kan møte kan stemme ved fullmakt. I tilfelle foreningen oppløses, skal årsmøtet med vanlig flertall avgjøre hvordan foreningens aktiva skal anvendes. Foreningens aktiva skal tilfalle Hospice Stabekk.